Lovgivning

Våbenloven er svær at gennemskue, når det gælder knive, og det må flere danskere erkende, efter at de kommet i nærkontakt med politi og domstole.

 

Knivforeningen påtager sig intet ansvar

overfor hele eller uddrag af lovtekster.

 

Uddrag af Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer
Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 500 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 501 af 12. juni 2009.
§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.
§ 4 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og konkurrencevåben.
§ 4 b. Justitsministeren kan fastsætte regler om godkendelse af erhvervsdrivende og disses ansatte i relation til erhvervsmæssig handel med våben, ammunition mv.
§ 6 b. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 840 kr. For følgende tilladelser betales dog ikke:

7) tilladelser til blankvåben

Stk. 2. Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.

Stk. 3. En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.

Stk. 4. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.

Stk. 5. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.

Stk. 6. Er en tilladelse beskadiget eller bortkommet, kan der udstedes tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse mod betaling af 200 kr.
§ 6 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for meddelelse af samtykke efter loven eller de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.
§ 6 d. Tilladelse i henhold til lovens § 2, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrørende tilladelse til pistol er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes dog med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.
§ 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d og § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 7 a, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år.

Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 


 

Det vil på dansk, betyde at det kun er lovligt at medbringe foldeknive, i det offentlige rum med et blad på højest 7 cm som ikke kan åbnes med en hånd og bladet ikke kan låses.

For alle andre knive gælder det, at det kræver et anerkendelsesværdigt formål, at bære eller besidde en kniv, dette gælder også hvis den ligger i bunden af en taske eller i bilen.

Anerkendelsesværdige formål, regnes ifølge lovgrundlaget som: Erhverv, jagt, lystfiskeri, sportsudøvere, eller andre lovlige fritidsaktiviteter, som spejder eller folk på skov- eller vandretur.

Det er dog kun tilladt at have kniven med sig på vej direkte til og fra stedet hvor kniven skal bruges.

Det betyder: at man bevæger sig i en gråzone, hvis som spejderleder henter børn i en skolefritidsordning, på den direkte vej til spejder i uniform med synlig “spejderdolk”. Men under den oplagte forudsætning, at man er ædru og ikke indlader sig i slagsmål eller diskussion. Vil det normalt ikke blive betragtet som en overtrædelse af loven selvom kniven har fast blad. Da formålet med ”knivloven” ifølge politiet at undgå farlige situationer, hvor knive risikerer at blive anvendt til vold eller trusler.kilde

Knive med et blad over 12 cm, er kun lovlige hvis de anvendes i erhverv, jagt, lystfiskeri, sportsdykning eller i husholdningen. Vil man bruge en kniv med et blad til andet end overstående, eksempelvis til spejderaktiviteter, vil det kræve særlig tilladelse fra politiet.

Men til gengæld må man gerne medbringe en stor køkkenkniv, på en picnic tur. Samt transportere kniven, hjem fra butikken, eller til sommerhuset.

 

Retur til top


 Bestyrelsens høringssvar til forslaget til den nye knivlov d. 25.11.2013

I forbindelse med udkastet til den nye rockerlov er Dansk Knivforening høringsberettiget og har sendt svaret til Justitsministeret.

Læs hele høringssvaret her>>

Lov om ændring af våbenloven d. 01-04-2012

§ 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år.«

Se lovændring her >>

Læs artikel fra knivbladet 2012/1 vedr. ændring af knivloven

Læs artikel »

Se det vedtagede lovforslag »

Våbenlovsændring – igen d. 01-03-2012
Artikel fra knivbladet marts 2012, af Peter Duelund.

Læs artikel her >>

Ny fortolkning af våbenloven d. 26-06-2010

Rigsadvokaten er kommet med et sæt nye retningslinjer. Det er f.eks. blevet anerkendelsesværdigt at bære sin kniv i offentligt rum på vej til jagt- og fisketure.

Download dokument her >>

Svar fra justitsministeren d. 17-04-2010

Vi har nu modtaget et svar på vores brev fra justitsministeren.

Download dokument her >>

Brev fra jægerne, sportsfiskerne og DKF d. 17-04-2010

Læs også det brev som er sendt til folketingets retsudvalg og justitsministeren den 6. januar 2010 på vegne af jægerne, sportsfiskerne og Dansk Knivforening.

Download dokument her >>

Åbent brev til retsudvalget d. 17-04-2010

Som følge af den heftige debat om våbenloven, der i øjeblikket foregår i medierne og her på foreningens forum, har Knivforeningens formand Karsten Jensen den 9. september 2009 sendt et åbent brev til retsudvalget.

Download dokument her >>

Rigsadvokaten informerer, nr. 3/2010 d. 04-02-2010

Retningslinjer for sager om ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængelige steder efter Højesterets domme af 15. december 2009.

Download dokument her >>

Blankvåbentilladelser d. 23-01-2010

Læs Peter Duelunds gennemgang af regelkomplekset omkring blankvåbentilladelser.

Download dokument her >>

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. d. 17-07-2008

Bekendtgørelse 470 af 17. juni 2008.

Aktuel Bekendtgørelse >>

Volden i Danmark 1995 og 2005 d. 31-12-2007

Link til rapporten “Volden i Danmark 1995 og 2005” af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard. Bag rapporten står Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen.

Læs mere >>

Danskernes udsathed for kriminalitet d. 31-12-2007

Link til rapporten “Danskernes udsathed for kriminalitet 2005/2006” af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard. Bag rapporten står Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen.

Læs mere >>

Retsudvalgets svar til Dansk Knivforening d. 06-03-2007

Besvarelse af spørgsmål nr. 5 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af våbenloven…

Retsudvalgets svar >>

Afgørelse fra Justitsministreriet d. 17-02-2007

Afgørelse vedrørende våbenlovens §4, stk. 1 – “anderkendelsesværdigt formål”

Afgørelse fra Justitsministreriet >>

 

Retur til top

Skriv et svar