Dansk Knivforenings vedtægter.

Formål
Dansk Knivforening skal arbejde for at stimulere og videreudvikle dansk knivtradition og øge interessen for og kendskabet til kniven og beslægtede skærende håndværktøj og kulturhistorie.

Virksomhed
Foreningens formål søges opnået gennem kurser, udstillinger, seminarer, træf og andre arrangementer alene eller i samarbejde med andre. Foreningen skal sørge for udsendelse af artikler og foreningsmeddelelser, eventuelt i form af et foreningsblad.

Medlemskab
Alle, som betaler kontingent, følger Dansk Knivforenings love og i øvrigt har et anerkendelsesværdigt forhold til kniven, kan være medlemmer. 
 Bestyrelsen kan suspendere et medlemskab indtil førstkommende generalforsamling, og skal i påkommende fald, efter indhentning af udtalelse fra det berørte medlem, indstille til generalforsamlingen at foretage eksklusion.

Bestyrelsen, eller andre, kan indstille til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer. Sådanne er kontingentfrie, men har i øvrigt samme rettigheder og forpligtigelser som alle andre medlemmer af foreningen.

Generalforsamling
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år, fortrinsvis i forbindelse med et af foreningens arrangementer i perioden 1. april til udgangen af oktober. Det tilstræbes at afholdelsen af generalforsamlingen fordeles så ligeligt som muligt mellem landsdelene.

Indkaldelse sker med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen offentliggør referatet fra generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. Forslagene behandles under punktet ”indkomne forslag”. Opdateret dagsorden kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder meddelelse af decharge til bestyrelsen.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent, herunder redegørelse for foreningens aktuelle økonomiske situation. 
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

Valg skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 Ændring af foreningens love kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker med angivelse af formål og skal udsendes med mindst en måneds varsel.

Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter for en periode af 1 år. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret

Valgbare til bestyrelsen og tillidsposter er alle myndige medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50 % af medlemmer er til stede. De øvrige medlemmer skal så hurtigt som muligt underrettes om vedtagne beslutninger. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Heri kan også sidde medlemmer udenfor bestyrelsen samt ikke-medlemmer.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Medlemmers tillidshverv er ulønnede, men udgifter kan dækkes efter bilag.

Opløsning
Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer. Forslaget skal have mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med 1 til 2 måneders mellemrum.

Ved opløsning af foreningen besluttes det på den opløsende generalforsamling, hvad der skal ske med foreningens eventuelle aktiver.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 6. april 2024.

Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER