Lovgivning

Lov om knive og blankvåben m.v.

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og

8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Stk. 2. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Stk. 3. De våben m.v., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politiet. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem til brug i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod bl.a. ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om opbevaring og transport m.v. af knive og blankvåben m.v. omfattet af denne bestemmelse eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om antalsmæssig begrænsning på tilladelser til knive og blankvåben omfattet af denne bestemmelse eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

§ 3. Justitsministeren fastsætter regler om erhvervsmæssig handel med knive og blankvåben m.v. omfattet af denne lov, herunder regler om godkendelse af erhvervsdrivende og deres ansatte og om annoncering med salg af knive og blankvåben m.v.

§ 4. Justitsministeren fastsætter regler om indførsel og udførsel af knive og blankvåben m.v. omfattet af denne lov.

 
 

§ 5. Tilladelser efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf, kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, at ansøgninger, som efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indgives til politiet, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening).

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om form og indhold af tilladelser, som udstedes efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf.

§ 6. §§ 1 og 2 gælder ikke for militære myndigheder, politiet, civile statsmyndigheder og hoffet.

§ 7. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1 skal det særlig anses for skærpende, at gerningspersonen flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 1. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor overtrædelsen af § 1 begås under skærpende omstændigheder af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.

Stk. 3. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 9. I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 733 af 25. juni 2014 og senest ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der bliver stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 1-4.

3. I § 4 a indsættes efter »våben, som«: »efter denne lov«.

4. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2,« til: »§ 4«.

5. I § 5, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 3« til: »§ 4, nr. 1«.

6. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »af enhver art« til: »omfattet af denne lov«.

7. § 6, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

8. I § 6, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »enhver art«: »omfattet af denne lov«.

9. § 6 b, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 7-10.

10. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


 

Bestyrelsens høringssvar til forslaget til den nye knivlov d. 25.11.2013

I forbindelse med udkastet til den nye rockerlov er Dansk Knivforening høringsberettiget og har sendt svaret til Justitsministeret.

Læs hele høringssvaret her>>

Lov om ændring af våbenloven d. 01-04-2012

§ 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år.«

Se lovændring her >>

Læs artikel fra knivbladet 2012/1 vedr. ændring af knivloven

Læs artikel »

Se det vedtagede lovforslag »

Våbenlovsændring – igen d. 01-03-2012
Artikel fra knivbladet marts 2012, af Peter Duelund.

Læs artikel her >>

Ny fortolkning af våbenloven d. 26-06-2010

Rigsadvokaten er kommet med et sæt nye retningslinjer. Det er f.eks. blevet anerkendelsesværdigt at bære sin kniv i offentligt rum på vej til jagt- og fisketure.

Download dokument her >>

Svar fra justitsministeren d. 17-04-2010

Vi har nu modtaget et svar på vores brev fra justitsministeren.

Download dokument her >>

Brev fra jægerne, sportsfiskerne og DKF d. 17-04-2010

Læs også det brev som er sendt til folketingets retsudvalg og justitsministeren den 6. januar 2010 på vegne af jægerne, sportsfiskerne og Dansk Knivforening.

Download dokument her >>

Åbent brev til retsudvalget d. 17-04-2010

Som følge af den heftige debat om våbenloven, der i øjeblikket foregår i medierne og her på foreningens forum, har Knivforeningens formand Karsten Jensen den 9. september 2009 sendt et åbent brev til retsudvalget.

Download dokument her >>Rigsadvokaten informerer, nr. 3/2010 d. 04-02-2010

Retningslinjer for sager om ulovlig besiddelse af knive på offentligt tilgængelige steder efter Højesterets domme af 15. december 2009.

Download dokument her >>

Blankvåbentilladelser d. 23-01-2010

Læs Peter Duelunds gennemgang af regelkomplekset omkring blankvåbentilladelser.

Download dokument her >>

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
d. 17-07-2008

 

Bekendtgørelse 470 af 17. juni 2008.

Aktuel Bekendtgørelse >>

Volden i Danmark 1995 og 2005 d. 31-12-2007

Link til rapporten “Volden i Danmark 1995 og 2005” af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard. Bag rapporten står Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen.

Læs mere >>

Danskernes udsathed for kriminalitet d. 31-12-2007

Link til rapporten “Danskernes udsathed for kriminalitet 2005/2006” af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard. Bag rapporten står Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen.

Læs mere >>

Retsudvalgets svar til Dansk Knivforening d. 06-03-2007

Besvarelse af spørgsmål nr. 5 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af våbenloven…

Retsudvalgets svar >>

Afgørelse fra Justitsministreriet d. 17-02-2007

Afgørelse vedrørende våbenlovens §4, stk. 1 – “anderkendelsesværdigt formål”

Afgørelse fra Justitsministreriet >>

 

Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER