Fra Dansk Knivforenings generalforsamling i Skjern i 2017
 
 
   Vedtægter
 
Formål
Dansk Knivforening skal arbejde for at stimulere og videreudvikle dansk knivtradition og øge interessen for og kendskabet til kniven og dens kulturhistorie.

Virksomhed
Foreningens formål søges opnået gennem kurser, udstillinger, seminarer, træf og andre arrangementer alene eller i samarbejde med andre. Foreningen skal sørge for udsendelse af artikler og foreningsmeddelelser, eventuelt i form af et foreningsblad.

Medlemskab
Alle, som betaler kontingent, følger Dansk Knivforenings love og i øvrigt har et agtværdigt forhold til kniven, kan være medlemmer. Bestyrelsen kan suspendere et medlemskab indtil førstkommende generalforsamling, og skal i påkommende fald, efter indhentning af udtalelse fra det berørte medlem, indstille til generalforsamlingen at foretage eksklusion.

Bestyrelsen, eller andre, kan indstille til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer. Sådanne er kontingentfrie, men har i øvrigt samme rettigheder og forpligtigelser som alle andre medlemmer af foreningen.

Kontingent
Bestyrelsen udarbejder et budget og forslag til kontingent, som derefter godkendes eller ændres af generalforsamlingen.

Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der har 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges ligeledes for 2 år (én hvert år), og således, at den først valgte suppleant er første suppleant. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Valgbare til bestyrelsen og tillidsposter er alle myndige medlemmer af foreningen uanset hverv.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er mødt. De øvrige medlemmer skal så hurtigt som muligt underrettes om vedtagne beslutninger. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Heri kan også sidde medlemmer udenfor bestyrelsen samt ikke-medlemmer, når specialviden er påkrævet.

Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren.

Bestyrelsen kan uddelegere regnskabsfunktionen og sekretariatsfunktionen til en sekretariatsleder, der ligeledes kan bemyndiges til at tegne foreningen økonomisk. Sekretariatslederen kan ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Når der er udpeget en sekretariatsleder foretager denne det daglige arbejde, men kasserer og sekretær er stadig ansvarlig for deres respektive områder overfor generalforsamlingen.

Revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

Økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Medlemmers tillidshverv er som hovedregel ulønnede, men udgifter kan dækkes
efter bilag.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.


Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år, fortrinsvis i forbindelse med et af foreningens arrangementer i perioden 1. april til udgangen af oktober. Det tilstræbes at afholdelsen af generalforsamlingen fordeles så ligeligt som muligt mellem landsdelene.

Indkaldelse udsendes med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen sørger for, at der udsendes et fyldestgørende referat efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet udsendes i den førstkommende foreningsmeddelelse, dog senest 4 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før denne. Forslagene behandles under punktet ”indkomne forslag”. Opdateret dagsorden kan rekvireres hos foreningen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det sidste kalenderår
 4. Status på regnskab og opfølgning på budget for indeværende regnskabsår
 5. Forslag til budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Valg skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ændring af foreningens love kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal udsendes skriftligt med angivelse af formål, og skal udsendes mindst en måneds varsel.

Opløsning
Forslag til opløsning af foreningen kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 30 medlemmer. Forslaget skal have mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med 1 til 2 måneders mellemrum.

Ved opløsning af foreningen overtager Danmarks Industrimuseum i Horsens foreningens formue og ejendele, som efter modtagernes frie valg kan videregive det modtagne, eller dele heraf, til andre danske statslige eller statsanerkendte museer.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. august 2016.

Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER